IELTS task 2 band 9 | Topic: equal numbers of male and female students in every subject

IELTS task 2 band 9 | Topic: equal numbers of male and female students in every subject

TOPIC: Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree?

USEFUL EXPRESSION

• the same educational opportunities: cơ hội học tập như nhau
• equal proportions of: tỉ lệ tương đồng về
• simply unrealistic: đơn giản là không thực tế
• depend on: phụ thuộc
• the institution: viện ( = university)
• In reality: thực tế
• not be practical: không thực tế
• tend to attract: có khuynh hướng thu hút
• Apart from the practical concerns expressed above: bên cạnh những quan tâm thực tế được trình bày ở trên
• Admission: việc nhận vào (sinh viên)
• achieve good grades: đạt điểm tốt
• it is surely wrong to: đó thực sự sai trái để
• in favour of: ưu tiên, dành cho
• be based on merit: dựa trên sự xứng đáng
• impractical and unfair: không thực tế và không công bằng
• selection procedure based on gender: quy trình chọn lựa dựa trên giới tính

Xem thêm những bài mẫu band 9 khác: https://cutt.ly/xnZeo59
#elishvn #hoctienganhonline #ieltstask2
__________
• Website: https://elish.vn/
• Facebook: https://cutt.ly/YnOwd4z
• Youtube channel: http://bit.ly/YTube_elishvn


Tag liên quan đến IELTS task 2 band 9 | Topic: equal numbers of male and female students in every subject

học ielts,thegioitienganh,sachtienganh,hoctienganh,tienganhphothong,sachhoctienganh,hocbong,duhoc,elishvn

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

1 thought on “IELTS task 2 band 9 | Topic: equal numbers of male and female students in every subject”

Leave a Comment