IELTS task 2 band 9 | Topic: Governments should give financial support to creative artists

IELTS task 2 band 9 | Topic: Governments should give financial support to creative artists

Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Others believe that creative artists should be funded by alternative sources. Discuss both views and give your own opinion.

Useful Expressions

• have different views: có những quan điểm khác nhau
• money for art projects: tiền dành cho những dự án nghệ thuật
• other sources: những nguồn khác
• definitely require help: nhất định cần sự hỗ trợ
• in public spaces: trong những địa điểm công cộng
• several new statues and sculptures: một số kiến trúc điêu khắc và tượng
• the docks area: những khu vực bến cảng
• redeveloped recently: gần đây được phát triển lại
• represent culture, heritage and history: đại diện văn hóa, di sản và lịch sử
• landmarks or talking points: điểm nổi bật
• more important concerns: có nhiều mối quan tâm quan trọng hơn
• state budgets: ngân quỹ nhà nước
• infrastructure and security: hạ tầng & an ninh
• to function properly: hoạt động hợp lý
• rely on alternative sources: dựa trên những nguồn khác

Xem thêm bài IELTS task 2 khác: https://bit.ly/34L5Tcf

#elishvn #hoctienganhonline #tailieutienganh #
__________
• Website: https://elish.vn/
• Facebook: http://bit.ly/FB_team
• Youtube channel: http://bit.ly/YTube_elishvn

=============================================================
**Prod by. Katana Kul**
______________________________________________
Photo by Suzy Hazelwood from Pexels


Tag liên quan đến IELTS task 2 band 9 | Topic: Governments should give financial support to creative artists

học ielts,thegioitienganh,sachtienganh,hoctienganh,tienganhphothong,sachhoctienganh,hocbong,duhoc,elishvn

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment